Poistné pre SZČO

Minimálne poistenie pre SZČO v roku 2013 bude: sociálne poistenie v celkovej sume 130,27 EUR mesačne, zdravotné poistenie v sume 55,02 EUR mesačne. Prvá platba v tejto výške do zdravotnej poisťovne je za mesiac január splatná 8.2.2013 a do sociálnej poisťovne od 01.07.2013.
Živnostníkom vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie po podaní daňového priznania za rok 2012 a nanovo sa posudzuje až k 1. júlu 2013. To je termín, od ktorého Vám môže vzniknúť, resp. zaniknúť povinnosť platiť do Sociálnej poisťovne poistné. Mnohí zo živnostníkov sa totiž po tom, ako na daňové úrady podali daňové priznania, obracajú na pobočky Sociálnej poisťovne s otázkami, kedy a od akej hranice príjmu majú platiť novú sumu poistného.
Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla kalendárneho roka v závislosti od príjmov dosiahnutých z činnosti SZČO v predchádzajúcom kalendárnom roku. Povinnosť prihlásiť sa a platiť poistné vznikne od 1. júla 2013 tým SZČO, ktorých celkový hrubý príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti na daňovom priznaní za rok 2012 prekročil zákonom stanovenú hranicu 4 716 eur. Dovtedy SZČO žiadnu povinnosť, ani oznamovaciu voči Sociálnej poisťovni nemá. SZČO, ktorej po prekročení stanovenej hranice vzniká povinné poistenie po prvýkrát, je povinná prihlásiť sa k 1. júlu 2013 prostredníctvom Registračného listu FO – prihláška SZČO. Registračný list FO zašle poštou alebo prinesie osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste jej trvalého bydliska, a to do 9. júla 2013. SZČO, ktorá platí poistné už v súčasnosti a ktorej príjem presiahol hranicu 4 716 eur (bez ohľadu na to, koľko mesiacov trvala živnosť), nevzniká žiadna oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Takémuto živnostníkovi vzniká len povinnosť od 1. júla 2013 si prepočítať výšku poistného. Ak príjem povinne poistenej SZČO neprekročí hranicu 4 716 eur, povinné poistenie jej zanikne k 30.6.2013. V takom prípade má povinnosť odhlásiť sa z povinného poistenia. Urobí tak prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako odhlášku SZČO a zašle poštou alebo prinesie osobne príslušnej pobočka Sociálnej poisťovne do ôsmich dní od zániku povinného poistenia, teda do 8. júla 2013. Na stránke Sociálnej poisťovne bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnená aj tento rok kalkulačka, ktorá Vám uľahčí výpočet poistného na povinné dôchodkové a povinné nemocenské poistenie od 1. júla 2013.